پیشگامان تجهیز آتیه، فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

PTA USER

حساب کاربری

 • جهت ثبت سفارش و استفاده از تمامی امکانات باید عضو سامانه باشید.
 •  
 •  
 • ورود به سامانه

سبد خرید

 • تعداد سفارشات:
 •  
 •  
ثبت سفارش خالی کردن

تماس با ما

 • تلفکس: 02632505200
 • همراه: 09353380286
 • ایمیل: info@ptagroup.ir
 • شکایات: 02632727958
محصولات

محصولات

نام محصول توضیحات قیمت برند
Albumin پارس آزمون - 108,000 ريال پارس آزمون
ALPپارس آزمون - 324,000 ريال پارس آزمون
Amylase پارس آزمون - 691,200 ريال پارس آزمون
BILI-Totalپارس آزمون - 237,600 ريال پارس آزمون
BILI-Directپارس آزمون - 410,400 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(Calcium(CPC - 151,200 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(Calcium(AS - 67,680 ريال پارس آزمون
Creatinineپارس آزمون - 126,720 ريال پارس آزمون
Cholesterolپارس آزمون - 419,040 ريال پارس آزمون
HDL رسوبي پارس آزمون - 123,840 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(HDL-C(DIRECT - 1,270,000 ريال پارس آزمون
CHEپارس آزمون - 548,640 ريال پارس آزمون
CK-NAC 100mپارس آزمون - 917,280 ريال پارس آزمون
CK-NAC 25mlپارس آزمون - 290,880 ريال پارس آزمون
CK-MBپارس آزمون - 780,480 ريال پارس آزمون
Glucose پارس آزمون - 203,040 ريال پارس آزمون
GOTپارس آزمون - 648,000 ريال پارس آزمون
GPTپارس آزمون - 648,000 ريال پارس آزمون
GGTپارس آزمون - 518,400 ريال پارس آزمون
Ironپارس آزمون - 842,400 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(LDH(400ml - 721,440 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(LDH(50ml - 151,200 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(LDL-C(DIRECT - 1,962,000 ريال پارس آزمون
Lipase DCپارس آزمون - 1,371,000 ريال پارس آزمون
Magnesiomپارس آزمون - 648,000 ريال پارس آزمون
Phosphorusپارس آزمون - 198,720 ريال پارس آزمون
Total Proteinپارس آزمون - 108,000 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(Urea(UV - 518,400 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(Urea(Berthelot - 280,800 ريال پارس آزمون
پارس آزمون(Urea Acid(TOOS - 768,000 ريال پارس آزمون
Triglyceridesپارس آزمون - 1,327,000 ريال پارس آزمون
Homocysteineپارس آزمون - 7,581,600 ريال پارس آزمون
Lactateپارس آزمون - 1,193,760 ريال پارس آزمون
(Uric Acid(TBABAپارس آزمون - 530,000 ريال پارس آزمون
UIBCپارس آزمون - 348,480 ريال پارس آزمون
(TP(Urine/CSFپارس آزمون - 210,240 ريال پارس آزمون
TruCal Uپارس آزمون - 254,000 ريال پارس آزمون
Trucal HDL/LDLپارس آزمون - 457,920 ريال پارس آزمون
پارس آزمونTruCal Homocystein - 1,313,280 ريال پارس آزمون
پارس آزمونTrucal UIBC - 197,280 ريال پارس آزمون
Albumin-STDپارس آزمون - 27,360 ريال پارس آزمون
Creatinine-STDپارس آزمون - 27,360 ريال پارس آزمون
Cholesterol-STDپارس آزمون - 36,000 ريال پارس آزمون
Glucose-STDپارس آزمون - 27,360 ريال پارس آزمون
Iron-STDپارس آزمون - 27,360 ريال پارس آزمون
Magnesioum-STDپارس آزمون - 27,360 ريال پارس آزمون
Total Protein-STDپارس آزمون - 27,360 ريال پارس آزمون
Triglycerdes-STDپارس آزمون - 36,000 ريال پارس آزمون
Urea-STDپارس آزمون - 21,600 ريال پارس آزمون
Uric Acid-STDپارس آزمون - 38,880 ريال پارس آزمون